banner

KOTŁY C.O. – WARUNKI GWARANCJI

Kotły opalane pelletem objęte są gwarancją producenta firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., zwanej dalej Gwarantem.

1. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych KOTŁÓW PELLETOWYCH pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do instalacji kotłów na pellet,
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami w zakresie instalowania i użytkowania kotłów na paliwo stałe oraz wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji instalacji i obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji instalacji i obsługi,
 • są uruchamiane przez Autoryzowanych Instalatorów lub Serwisantów oraz są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanych Serwisantów NIBE-BIAWAR

2. KOTŁY PELLETOWE objęte są gwarancją (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3) w okresie:

 • 60 miesięcy licząc od daty „pierwszego uruchomienia” na szczelność wymiennika kotła, pod warunkiem zastosowania w instalacji rozwiązania zapewniającego utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu 55 °C; (jednak nie dłużej niż 63 miesiące od daty zakupu)
 • 24 miesięcy licząc od daty „pierwszego uruchomienia” na pozostałe elementy, oraz szczelność wymiennika kotła jeżeli w instalacji brak jest rozwiązania zapewniającego utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu 55°C, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu.

3. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest:

 • posiadanie dowodu zakupu i ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnionej przez osoby do tego uprawnione,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Instalatora lub Serwisanta płatnego* „pierwszego uruchomienia”, oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta nie później niż w terminie 14 dni od daty wykonania „pierwszego uruchomienia”, Karty Rejestracyjnej Urządzenia i Protokołu Pierwszego Uruchomienia zawartych w Karcie Gwarancyjnej,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta płatnego*corocznego przeglądu gwarancyjnego wykonanego w ostatnim miesiącu kolejnego roku eksploatacji urządzenia,
 • odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta w terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu wypełnionego protokołu z przeglądu, który zawarty jest w Karcie Gwarancyjnej.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

 • „pierwszego uruchomienia” dokonał Autoryzowany Instalator lub Serwisant,
 • jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji,
 • nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
 • dołączono do niej dowód zakupu.

Lista Autoryzowanych Serwisantów dostępna jest na www.pellux.pl lub pod nr tel. 85 662 84 49.

4. „Pierwsze uruchomienie” musi odbyć się koniecznie w obecności użytkownika. Przed wezwaniem serwisanta do wykonania pierwszego uruchomienia kocioł musi być podłączony hydraulicznie, przewody od urządzeń zewnętrznych: czujników temp., pomp, regulatora pokojowego, siłowników, czujnika zewnętrznego, muszą byćrozprowadzone oraz wprowadzone do kotła (bez podłączania do automatyki kotła). Prowadzenie okablowania może być dodatkową usługą płatną przez Klienta.

Obowiązki Serwisanta względem Użytkownika podczas pierwszego uruchomienia:

 • Podłączenie urządzeń zewnętrznych do automatyki kotła (bez prowadzenia przewodów).
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania i ogrzewania budynku.
 • Przeszkolenie z ogólnych zasad użytkowania i obsługi kotła, odbycie przeszkolenia użytkownik potwierdza podpisem w karcie gwarancyjnej.

Obowiązki Użytkownika:

 • Zapewnienie pelletu w ilości umożliwiającej wykonanie uruchomienia.
 • Zapoznanie się z zasadami obsługi i użytkowania kotła zawartych w instrukcji.
 • Odesłanie do producenta kopii Karty Rejestracyjnej Urządzenia i Protokołu Pierwszego Uruchomienia.

5. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją.

6. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

7. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie,lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

8. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • wadliwego wykonania instalacji,
 • wykonania „pierwszego uruchomienia” przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione,
 • postępowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi, użytkowania, transportu,składowania i konserwacji,
 • uszkodzeń mechanicznych i ich następstw,
 • pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody,
 • uszkodzeń powstałych na skutek przekroczenia max. dopuszczalnej temperatury czynnika grzewczego w kotle lub zamarznięcia czynnika grzewczego,
 • uszkodzeń urządzenia w wyniku podłączenia do błędnie wykonanej instalacji elektrycznej,
 • naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych urządzeń, oraz elementów które w prawidłowy sposób spełniły swoją funkcję zabezpieczającą np.izolacja, rura elastyczna podajnika pelletu, dodatkowy ruszt, sznur uszczelniający, elementy ceramiczne kotła, diody, uszczelki, bezpieczniki, itp.,
 • niewłaściwej pracy urządzenia wynikające z błędnie dobranych parametrów instalacji, ustawień sterownika, zbyt małego przekroju komina lub/i braku ciągu kominowego
 • wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione.

9. Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

10. W przypadku gdy przyczyną awarii jest nie prawidłowe użytkowanie kotła (niezgodne z Instrukcją instalacji i obsługi i warunkami gwarancji) Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty pracy i przyjazdu serwisanta.

11. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia.

14. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Pierwsze uruchomienie – 400 zł brutto + dojazd

Przegląd gwarancyjny – 300 zł brutto + dojazd

*aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na www.pellux.pl

Demontaż i utylizacja urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji

Po wycofaniu urządzenia z eksploatacji, należy zadbać aby produkt i całe wyposażenie zostały przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami