banner

Szanowni Państwo,

dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Jako administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy. O wszystkich zmianach, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować na bieżąco.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Nibe – Biawar Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000030931, NIP 542-02-00-292 („Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem email: rodo@biawar.com.pl. Pod tym adresem uzyskają też Państwo nieodpłatnie informacje dotyczące konkretnych celów, zasad i sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania:

W ramach współpracy ze swoimi Klientami i Kontrahentami jako administrator danych osobowych, przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, w tym pracowników i współpracowników firm, z którymi łączą nas relacje handlowe. W tym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

a)      prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań przed ich zawarciem na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w celu odpowiedzi na złożone zapytanie oraz złożenia oferty w zakresie produktów i usług oferowanych przez Administratora;

b)      wykonywania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)      dochodzenia lub obrony roszczeń lub praw przez Administratora, w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d)      zarządzania relacjami oraz kierowania komunikatów marketingowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z nami nie są pozyskiwanie przez nas niekiedy bezpośrednio, zwracamy się z prośbą o przekazywanie niniejszej informacji wszystkim osobom, które zgłosiliście lub zgłosicie Państwo do kontaktu w relacjach z nami.

Okres przechowywania danych:

Okres przetwarzania Państwa danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora, zgodnie z tymi przepisami metod, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:

a)      umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Państwa zgód;

b)      inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Państwa zgody.

c)      danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

d)      orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;

e)      zgodą Podmiotu – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie,
w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody.

Wspomniane okresy nie sumują się. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców lub podmiotom:

a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa do pozyskania Państwa danych osobowych;

b) którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług lub umów outsourcingu usług, m.in. podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe, usługi kancelaryjne

c) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia, w szczególności podmiotom, którym Administrator zleca usługi w zakresie instalacji i montażu oferowanych produktów lub inne czynności związane z realizacją oferowanych produktów i usług.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Imię i nazwisko, adres e-mail, zawód i zatrudnienie, numer telefonu, dane identyfikacyjne.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami