banner

Certyfikaty ISO

Naszym podstawowym dążeniem, jako producenta i dostawcy produktów techniki grzewczej, jest oferowanie wyrobów, których wysoka jakość i   przyjazność dla środowiska naturalnego stanowi argument skłaniający Klienta do zakupu oraz motywację do składania ponownych zamówień.

Politykę tę realizujemy poprzez:

– konsekwentne rozszerzanie oferty produkowanych wyrobów, spełniających coraz to wyższe standardy jakościowe, ekologiczne oraz bezpieczeństwa użytkowania,

– zobowiązanie do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania budowanego w  oparciu o wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 i dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju Grupy NIBE,

– zobowiązanie do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi wymaganiami, do których spełnienia Spółka się zobowiązała,

– zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym,

– zobowiązanie do eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk BHP,

– zobowiązanie do konsultacji i współudziału pracowników oraz przedstawicieli pracowników w opracowywaniu, i utrzymaniu standardów dotyczących BHP,

– stosowanie w produkcji jak najlepszych materiałów i części, racjonalne wykorzystywanie energii, paliw oraz innych zasobów naturalnych,

– podnoszenie kwalifikacji załogi, jej świadomości i zaangażowania,

– uaktualnianie niniejszej Polityki i celów oraz zadań z niej wynikających, ich okresowe przeglądanie oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji tak, aby spełnić oczekiwany stopień zadowolenia Klientów.

Utrzymanie najwyższych standardów jakościowych naszych wyrobów, BHP w zidentyfikowanych procesach biznesowych oraz zobowiązanie do ochrony środowiska naturalnego, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom, jest przedmiotem troski wszystkich pracowników NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. i BIAWAR PRODUKCJA Sp. z o.o..

 

w firmie Nibe-Biawar Sp. z o.o. zatwierdził Prezes Zarządu Mariusz Maliborski,

Białystok, wyd.4 , 05-07-2021 r.

 

Certyfikat ISO 9001:2015  |  Certyfikat ISO 14001:2015  |  Certyfikat ISO 45001:2018

pobierz Certyfikat ISO 9001:2015  pobierz Certyfikat ISO 14001:2015 pobierz Certyfikat ISO 45001:2018

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami